G-X73NPLBK7C
top of page

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Nila Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Limited Şirketi tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi hakkında aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanlarak yönetimi, gerektiği hallerde ve gerektiği ölçüde işlenmesi halleri haricinde; aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz.
 

1.    Tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık                 verileriniz başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır;

 • Kimlik Verisi: Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet vb. kimlik verileriniz ile ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da benzeri kimlik belgesiyle elde edilen kişisel verileriniz,

 • İletişim Verisi:  Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi vb. iletişim verileri

 • Finansal Veri:  Banka hesap numarası, IBAN numarası vb.

 • Sağlık Verisi: Dosyanızda takip edilmesi amacıyla kendi sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık hayatına ilişkin verileri,  hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlar,

 • Dijital Veri: Polikliniğimizi ziyaretiniz sırasında alınan kamera sistemi görüntü ve ses kaydı, çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları,

 • Diğer: Sağlık hizmetlerinizin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,  Web siteniz ve mobil uygulamamızı kullanımınız sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.

 

2.  Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlar ile işlenebileceği konusunda sizi              bilgilendiririz;

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Kurumsal İletişim ve Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

 • Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında bilgilendirilmek,

 • www.niladent.net ve www.doktorarman.com üzerinden online randevu alınması durumunda, onaylı verilen kişisel bilgilerin doğrultusunda üyelik ve avantajlar hakkında bilgilendirilme ve otomatik kayıt,

 • Hasta Hizmetleri, Sağlık Personelleri ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,

 • Poliklinik tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,

 • İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,

 • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetleriniz karşılığında faturalandırma yapılması, Hasta Hizmetleri, Mali İşler bölümleri tarafından hastaneniz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkimin teyit edilmesi, Poliklinik Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından size verilmiş olan/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,

 • Poliklinik Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastaneniz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,  Poliklinik Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması. 

 

3. Yukarıda belirtilen Kişisel ve Özel Nitelikli kişisel verilerin Nila Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Limited Şirkei ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği konusunda detaylı olarak bilgilendiririz.
Kişisel Verilerin Aktarılması kapsamında kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla; 

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,

 • Sosyal Güvenlik Kurumu,

 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,

 • Nüfus Genel Müdürlüğü,

 • Türkiye Eczacılar Birliği,

 • Adli makamlar,

 • Tıbbi teşhis ve tedavi için Nila Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri olarak iş birliği içerisinde olduğumuz kurumlar ve hekimler ile, sevk edilmeniz durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşu,

 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler,

 • Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,

 •  Bilgileriniz gerekli görüldüğü ve tedaviniz için zorunlu olduğu hallerde polikliniğimizin adresi: 23 Nisan Mahallesi, Mithat Paşa Caddesi, Göral Evleri, A Blok, No: 4A/A Nilüfer/BURSA

 • Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığınız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarımız ile paylaşılacaktır.

 

4.  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verilerimin, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Nila Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Nila Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmekte olduğu konusunda bilgilendiririz
Yukarıda belirtilen bilgileri okuduğumu ve Nila Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri tarafından detaylı olarak yukarıda açıklanan kişiler verilerimin toplanmasının hukuki sebebi; 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği,

 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,

 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

 • Ayrıca, Kanun'un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık hayatına ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızam aranmaksızın işlenebileceğini biliyorum.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar: 

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 • Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme,

 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda tarafıma bilgi verildi.

 

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.niladent.net/kvkk web adresindeki metni doldurarak; : 23 Nisan Mahallesi, Mithat Paşa Caddesi, Göral Evleri, A Blok, No: 4A/A Nilüfer/BURSA Şirket genel müdürlüğüne yetkili personele gönderim sağlayabilir, E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı niladentbursa@gmail.com adresine yapabilir ya da noter kanalıyla gönderim sağlayabilirsiniz.

bottom of page