G-X73NPLBK7C
top of page

HEKİM HAKLARI BİLDİRGESİ

 

Bu bildirge, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi (TDN), Türk Dişhekimliği Meslek Etiği Kuralları  (TDB DMEK), Türk Tabipleri Birliği Hekim Hakları Bildirgesi (TTB HHB), Tababet Uzmanlık Tüzüğü, Sağlık Bakanlığı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi referans alınarak haızrlanmıştır.

-Çağdaş bilimsel tıp olanaklarından yararlanma ve mesleki uygulamalarında kullanma hakkı (TDN Madde 13)

-Mesleğini uygularken etik ilkelere bağlı olma hakkı (TDN Madde6- TDB DMEK)

-Mesleki bağımsızlığını ve mesleki özerkliğini koruma hakkı (TDN Madde 6)

-Kendi değerlerine ters düşendurumlardan kaçınma hakkı (TDN Madde 6)

-Hijyenik bir ortamda çalışma ve sağlığın korunmasını istme hakkı (TDN Madde 15)

-Yeterli bir gelir düzeyi talep etme hakkı (TDN Madde 31 - TDB DMEK)

-Acil durumular haricinde, hastasıyla arasındaki güven ilişkisinin zedelenmesi durumunda, hastayı reddetme veya tedaviyi yarım bırakma hakkı (TDN Madde 18 ve 19 - TDB DMEK)

-Yönetsel süreçlere katılma hakkı (TTB HHB)

-Uzmanlık alanına giren veya girmeyen konularda hastanın yararına olmak üzere bilimsel bilgi elde etmek veelde ettiği bilgileri değerlendirmek amacı ile konsültasyon isteme hakkı (TDN Madde 24 - TDB DMEK)

-Hasta için gerekli zamanı ayırma hakkı (Tababet Uzmanlık Tüzüğü)

-Meslektaş hatalarına ortak olmayı reddetme hakkı (TDB DMEK - TTB HHB)

-Can güvenliğinin sağlanmasını talep etme hakkı (Sağlık Bakanlığı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi)

HEKİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Bu belge; Türk Ceza Kanunu (TCK), Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (TŞSTİDK), Hasta Hakları Yönetmeliği (HHY), Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi (TDN), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHK), TDB Dişhekimliği MeslekEtik Kuralları (TDB DMEK), referans alınarak hazırlanmıştır.

-İnsan yaşamını koruma yükümlülüğü (AİHK Madde 2 - TDN Madde 2)

Dişhekimi, insan sağlığını korumak ve devamını sağlamakla yükümlüdür.

-Meslek etiği kurallarına uygun davranma yükümlülüğü (TDB DMEK)

Dişhekimi, hem hasta-hekim ilişkisinden doğan görevlerini yerine getirirken hem de hastaya tıbbi müdehale ugularken etik kurallara uygun davranmakla yükümlüdür.

-Hasta haklarına özen gösterme yükümlülüğü (TDN Madde 2 - HHY Madde 14)

Dişhekimi,hastasının öncelikle insan olması nedeniyle sahip olduğu haklarına ve Hasta Hakları sözleşmesinden kaynaklanan haklarına özen göstermekle yükümlüdür.

-Kişisel edim yükümlülüğü (TDN Madde 13)

Dişhekimi, hastasına hukuk ve tıp biliminin kabul ettiği kurallara uygun tıbbi müdahaleyi uygulamakla yükümlüdür.

-Anamnez alma ve muayene etme yükümlülüğü (TDN Madde 13)

Dişhekiminin hastasına teşhis koyma amacıyla yaptığı muyene, mevcut ve önceden geçirmiş hastalıkları, kullandığı ilaçları içermelidir.Dişhekimi, tedavi planlaması yaparkenhastanın anamnez verilerini dikkate almakla yükümlüdür.

-Teşhis koyma yükümlülüğü (TDN Madde 13)

Dişhekimi, hastasından aldığı anamnez ve yaptığı muayene sonrasındahastasına teşhis koymakla yükümlüdür.

-Uygun tedaviyi seçme yükümlülüğü (TDN Madde 10)

Dişhekimi, mesleki bilgi ve tecrübesi, aldığı anamnez, yaptığı muayene ve tetkikler sonucunda hastasına en uygun tedavi yöntemini belirlemekle yükümlüdür.

-Hasta ve  hasta yakınlarına iyileşme garntisi vermeme yükümlülüğü (TDN Madde 13 ve TDB DMEK)

Dişhekimi, uyguladığı tıbbi uygulamaları nedeniyle garanti veremez.

-Sadakat ve özen yükümlülüğü (TDN Madde 2,4)

Dişhekimi, hastasının menfaatlerini kendi menfaatlerinden üstün tutmak, hastasına zarar vermemek, meslek kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür.

-Kayıt tutma yükümlülüğü (TŞSTİDK Madde 72 - TDB DMEK)

Dişhekimi, hastasına ait bilgileri kayıt altına alma ve bunları saklamakla yükümlüdür.

-Sır saklama yükümlülüğü (TDN Madde 4 - TDB DMEK - HHK Madde 20,21)

Dişhekimi, tedavi sırasında edindiği hastasına ait bilgileri korumak ve başkaları tarafından öğrenilmesini önlemekle yükümlüdür.

-İhbar yükümlülüğü (TCK Madde 280)

Dişhekimi, muayenesi sırasında bir suçun işlendiğine dair belirti ile karşılaştığında, durumu yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdür.

bottom of page